Gorlovka, 1951/2011.

Gorlovka, 1951, #1. Metacriláto, 70x100cm, 2011.

Gorlovka, 1951, #2. Metacriláto, 70x100cm, 2011.

Gorlovka, 1951, #3. Metacriláto, 70x100cm, 2011.

Gorlovka, 1951, #4. Metacriláto, 70x100cm, 2011.

Gorlovka, 1951, #5. Metacriláto, 70x100cm, 2011.

Gorlovka, 1951, #6. Metacriláto, 70x100cm, 2011.